اينجانب دكتر خليل واعظى متولد ١٣٤٢ درسال ١٣٦١ دوره پزشكى عمومى را در دانشكده پزشكى دانشگاه تهران آغاز ودر سال ١٣٦٨ فارغ التحصيل شدم، پس از انجام خدمت سربازى و انجام طرح نيروى انسانى درسال ١٣٧٨ رشته اورتوپدى را در دانشگاه علوم پزشكى ايران دربيمارستان شفا يحياييان شروع نمودم، در سال ١٣٨٢ با رتبه برتر كشورى بورد تخصصى اورتوپدى رااخذ نمودم. تاسال ١٣٩١ درخوزستان مشغول خدمت بودم و از سال ١٣٩١ در تهران فعاليت دارم.
فعاليت بيمارستانى دربيمارستان توس دارم. همچنين در كلينيك و مركز جراحى ارم واقع در دهكده المپيك جراحى انجام ميدهم.

با سپاس.د.واعظى

دکتر خلیل واعظی
Call Now Button